Zadania Państwowej Straży Pożarnej w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO reguluje Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego PSP z 2017 roku.

 

W sytuacji wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO w module zadaniowym BRAVO Komendant Główny poleca:

1) kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację zadań w zakresie swojej właściwości rzeczowej, określonych w pkt 2, część I załącznika do Rozporządzenia;
 
2) Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:
a) monitorować wykonanie zadań przez komórki organizacyjne Komendy Głównej PSP wynikających z wprowadzenia stopnia alarmowego,
b) zapewnić przygotowanie raportów sytuacyjnych na podstawie informacji, o których mowa w § 5 ust. 4 dotyczących realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z wprowadzenia stopnia alarmowego,
c) przygotowywać dla MSWiA i RCB opracowania podsumowujące realizację zadań przez Państwową Straż Pożarną w ramach stopnia alarmowego;
 
3) Dyrektorowi Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:
a) prowadzić stały monitoring zagrożeń, w tym, w odniesieniu do znajdujących się w obrębie właściwości miejscowej obiektów i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej,
b) monitorować dyspozycyjność struktury zarządzania siłami i środkami ksrg,
c) zintensyfikować nadzór nad gotowością operacyjną sił i środków ksrg, w szczególności odwodów operacyjnych ksrg,
d) przygotować się do uruchomienia bazy koncentracji centralnego odwodu operacyjnego,
e) przygotować się do uruchomienia sił i środków odwodów operacyjnych ksrg, w szczególności w zakresie obsługi logistycznej;
 
4) Dyrektorowi Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzić analizę zagrożeń, w tym, w odniesieniu do znajdujących się w obrębie właściwości miejscowej obiektów i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej;
 
5) Komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantom powiatowym/miejskim Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:
a) prowadzić stały monitoring zagrożeń, w tym, w odniesieniu do znajdujących się w obrębie właściwości miejscowej obiektów i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej,
b) monitorować dyspozycyjność struktury zarządzania siłami i środkami ksrg,
c) zintensyfikować nadzór nad gotowością operacyjną sił i środków ksrg, w szczególności odwodów operacyjnych ksrg,
d) przygotować się do uruchomienia bazy koncentracji centralnego odwodu operacyjnego,
e) dokonać przeglądu dokumentacji związanej z przemieszczeniem stanowiska kierowania KG PSP w zapasowe miejsce pracy,
f) przygotować się do uruchomienia sił i środków odwodów operacyjnych ksrg, w szczególności w zakresie obsługi logistycznej,
g) wynikających z pkt 2, część I załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości rzeczowej;
 
6) Komendantom szkół Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:
a) zintensyfikować nadzór nad gotowością operacyjną kompanii szkolnych w ramach centralnego odwodu operacyjnego (COO),
b) przygotować się do uruchomienia sił i środków odwodów operacyjnych ksrg, w szczególności w zakresie obsługi logistycznej,
c) wynikających z pkt. pkt 2, część I załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości rzeczowej;
 
7) kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej realizację zadań wynikających z pkt 2, część I załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
 
Foto. ilustrujące Łukasz Rutkowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl