Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje do 23 stycznia do godziny 23:59. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyber atakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie – informuje Kancelaria Premiera.

Zadania Państwowej Straży Pożarnej po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych reguluje Decyzja nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 2017 roku.

Poniżej fragment Decyzji nr 8 dotyczący stopnia alarmowego ALFA-CRP. 

§ 11. W sytuacji wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP w module zadaniowym ALFA-CRP polecam:

1) Kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację zadań w zakresie swojej właściwości rzeczowej, określonych w pkt 1, część II załącznika do Rozporządzenia;

2) Dyrektorowi Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:

a) wprowadzić dyżury personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i utrzymanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w KG PSP,
b) dokonać sprawdzenia kanałów łączności z Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL,
c) prowadzić bieżącą współpracę z CERT.GOV.PL w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej KG PSP,
d) prowadzić bieżący monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej KG PSP i dokonać oceny wpływu zagrożeń na tą infrastrukturę;

3) Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:

a) monitorować wykonanie zadań przez komórki organizacyjne Komendy Głównej PSP wynikających z wprowadzenia stopnia alarmowego,
b) zapewnić przygotowanie raportów sytuacyjnych na podstawie informacji, o których mowa w §5, ust. 4 dotyczących realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z wprowadzenia stopnia alarmowego,
c) przygotowywać dla MSWiA i RCB opracowania podsumowujące realizację zadań przez Państwową Straż Pożarną w ramach stopnia alarmowego.

4) Dyrektorowi Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:

a) dokonać sprawdzenia kanałów łączności jawnej i niejawnej będących w dyspozycji stanowiska kierowania KG PSP z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym,
b) dokonać przeglądu dokumentacji związanej z przemieszczeniem stanowiska kierowania KG PSP w zapasowe miejsce pracy,
c) informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań centrum zarządzania kryzysowego obsługujące Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zespół CERT KG PSP,
d) dokonać sprawdzenia łączności z całodobowymi punktami kontaktowymi operatorów łącza internetowego KG PSP;

5) Komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantom powiatowym/miejskim Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:

a) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych,
b) dokonać sprawdzenia kanałów łączności jawnej i niejawnej będących w dyspozycji stanowisk kierowania PSP z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym,
c) prowadzić bieżący monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,
d) dokonać przeglądu dokumentacji związanej z przemieszczeniem stanowiska kierowania PSP w zapasowe miejsce pracy,
e) na bieżąco informować stanowisko kierowania KG PSP, poprzez stanowiska kierowania komendantów wojewódzkich PSP, o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem użytkowanej infrastruktury teleinformatycznej,
f) pozostałych wynikających z pkt 1, część II załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości rzeczowej;

6) Komendantom szkół Państwowej Straży Pożarnej realizację następujących zadań:

a) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych,
b) prowadzić bieżący monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,
c) na bieżąco informować stanowisko kierowania KG PSP o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem użytkowanej infrastruktury teleinformatycznej,
d) pozostałych wynikających z pkt 1, część II załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości
rzeczowej;

7) Kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej realizację zadań wynikających z pkt 1 część II załącznika, wyłącznie w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

Foto. Łukasz Kornafel/AVIntegracje

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl