Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r.

Tezy orzeczenia:

1. Wojewoda orzeka o nieważności uchwały nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „i ćwiczeniach”,

2. W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej upoważniona była wyłącznie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

3. „Interpretując przepis prawa należy jednak wyjść z powszechnie akceptowanego założenia, że język prawny jest odmianą języka etnicznego (potocznego), zatem ustalenie znaczenia tego zwrotu powinno nastąpić właśnie na gruncie języka potocznego. Termin „szkolenie”, znaczy w nim tyle, co kurs, cykl wykładów z danego przedmiotu zorganizowany w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia, wiadomości z danej dziedziny (por. słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka t. III, Warszawa 1981r., s. 414). Termin „ćwiczenie” oznacza natomiast czynność wykonywaną i powtarzaną dla sprawy, w celu opanowania jakiejś umiejętności, nabycia sprawności w jakiejś dziedzinie (także, t. I, s. 354). Można zatem przyjąć, że pojęcie „szkolenia” obejmuje zarówno nabywanie przez kogoś wiedzy teoretycznej (np. na wykładach, kursach, itp.), jak i praktycznej, np. poprzez udział w zawodach pożarniczych, manewrach i ćwiczeniach, podczas których trenowane są różne warianty działań pożarniczych, itp. Oznacza to, że reguły językowe pozwalają na sprecyzowanie normy w stopniu, który należy uznać za wystarczający dla potrzeb interpretacji art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej”.

Skrócony stan faktyczny:

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę nr XXIX/285/2018w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 kwietnia 2018 r. Zawiadomieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WNK.DW.IV.4131.15.2018 organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w wyznaczonym terminie nie ustosunkował się do stwierdzeń zawartych w Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego.

Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim w § 1 pkt 2 uchwały postanowiła: „Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski za udział szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubień Kujawski w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za każdą godzinę”. W powyższym przepisie uchwały organ stanowiący Gminy Lubień Kujawski oprócz ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach pożarniczych przewidział także ekwiwalent pieniężny za udział w ćwiczeniach pożarniczych.

Źródło: LexFire.pl

o autorze

Dr Dariusz P. Kała