Pieniądze przeznaczone na zakup samochodów dla jednostek OSP będą mogły być wydane na walkę z koronawirusem. To pomysł rządu i zapisany w specustawie, którą od rana zajmują się posłowie.

Wczoraj wieczorem do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy czytamy, że „w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi„.

Ustawa określa (…) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (…), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia” – wskazano w uzasadnieniu.

W projekcie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu – praca zdalna” – czytamy.

Ponadto wprowadzono regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko” – zaznaczono.

Rada Ministrów może również w drodze rozporządzenia dokonywać przeniesień wydatków między częściami i działami budżetu państwa.

Zapisano, że na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą być przeznaczone środki z tegorocznej rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 milionów złotych na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP.

Nad projektem pracują posłowie z Komisji Zdrowia.

AKTUALIZACJA: 

Szef MSWiA uspokaja: Są pieniądze na wozy dla OSP

Foto. DG RSZ

o autorze

Redakcja/Łukasz