Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ otrzymała projekt zarządzenia zmieniającego Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.   

Zmiany w Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej są spowodowane wejściem w życie z dniem 6 czerwca znowelizowanych rozporządzeń MSWiA związanych z umundurowaniem strażaków PSP.

Nowe brzmienie otrzyma karta KT-43 ‘WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego’.

  1. Opis ogólny

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 ‘Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych’ oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 ‘Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej’. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym.

  1. Wymagania szczegółowe.

– konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15614,

– kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,

– oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,

– konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna by ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przez czynnikami technicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,

– ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia stosowanie w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Częścią karty są wzory ubrania specjalnego i kurtki lekkiej.

Cechy techniczne i jakościowe

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

– ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,

– wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promienia cieplnego,

– odpornością na ciepło – minimalną kurczliwością,

– wytrzymałością na rozciąganie,

– wytrzymałością na rozdzieranie,

– stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,

– nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,

– odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.

o autorze

Redakcja/Łukasz